jueves, 18 de enero de 2018

С глава при птиците. "Поетът от стъкло“. Армандо Ромеро. Katya Atanasova. Con la cabeza a pájaros. “El poeta de vidrio", Armando Romero

.
Publica y difunde: NTC …Nos Topamos Con … 

.


"Поетът от стъкло", Армандо Ромеро, Издателство за поезия ДА, превод от испански Ирен Иванчева и Кирил Мерджански, С., 2017 г.
Армандо Ромеро

Книгата включва 27 стихотворения на известния колумбийски поет и писател Армандо Ромеро, писани през различни периоди от живота му. Освен на поезия, той е автор на няколко романа, на литературна критика, професор е по литература, преподавател в университета в Синсинати.

Срещата с поет като Ромеро е предизвикателство за любителя на поезията. На първо място защото, въпреки влиянията от сюрреализма, въпреки импресионистичния характер на някои от стиховете му, стилът му е самобитен, оригинален, ярък, поезията му – разнообразна като теми и мотиви, като стилистика, като изразяване. В нея личат култура, познание, опит, но едновременно с това ги има свежестта на откривателството, способността да виждаш света през различна призма.

Ромеро е пътувал много и това личи в неговите стихотворения. Лирическият герой може да бъде ту в Богота, ту в Чикаго, ту във Венеция, ту да се остави на вълните на Егейско море. И да, съвсем очаквано, пътуването се оказва определящо за човека в тази поезия. Движението, неспирането, желанието за полет – реален и на духа, изграждат личността му.

В стихотворенията се търсят и основанията на самата поезия. „Защитава“ се нейната важност за света, за истината, за опазване на човешкото. Разбира се болезненият път, който често поетът трябва да извърви. Това, че често е „осъден“ на вечна болка. Но това е и болката на хората, която той е способен да приеме и носи.

В поезията на Ромеро ще открием и конкретни социални измерения – особено в тези, свързани със собствената му страна. Тя обаче е и „разговор“ със събратя по перо, отдава почит на учителите, не крие собствените предпочитания на поета – Селин, Паунд, Бродски, Кавафис, Елитис.

Книгата „Поетът от стъкло“ е възможност за българския читател да открие един голям,  оригинален, много разнообразен, необичаен дори, поет. Да се срещне с един, както пише в Речника си Ромеро, „колумбиец – „Дело на вярата“, казваше Борхес“.

Скитник

С глава при птиците
Кръжа през света
Така откривам двойното небе
На листото и неговото очертание
Не спирам пътя си
Щом в морето
Се появят корабните въжета
Напротив продължавам
И краката ми носят следи
от пясъка
Това е вятърът
Шибащ кожата
И косите ми
Това е сокът на плодовете
Когато се отваря завинаги
Раят на тяхната плът
С глава при птиците
Аз кръжа през света

Катя Атанасова е завършила българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, специализирала е „Културни и литературни изследвания“ в НБУ. Работила е като преподавател по литература, литературен наблюдател на в-к „Капител“, после редактор в „Капитал Лайт“. Била е творчески директор на две рекламни агенции, главен редактор на списанията EGO и Bulgaria Air. Има издаден един сборник с разкази – „Неспокойни истории“, С., 2006, „Обсидиан“. Автор е на пиесата „Да изядеш ябълката“. Нейният разказ „Страх от глезени“ (Fear of Ankles), в превод на Богдан Русев, бе селектиран за годишната антология Best European Fiction на американското издателство Dalkey Archive Press, която излезе в началото на 2014 г. Води спецкурсове в СУ и НБУ.

 ------------------------------------------------

Traducción al español


Con la cabeza a pájaros

 “El poeta de vidrio", Armando Romero, Poetry Publishing House, traducción del español Iren Ivancheva y Kiril Merdzhanski, S., 2017

El libro incluye 27 poemas del famoso poeta y escritor colombiano Armando Romero, escritos durante varios períodos de su vida. Además de la poesía, es autor de varias novelas, crítica literaria, profesor de literatura y profesor de la Universidad de Cincinnati.

Conocer a un poeta como Romero es un desafío para el amante de la poesía. En primer lugar, debido a la influencia del surrealismo, y a pesar de la naturaleza impresionista de algunos de sus poemas, su estilo es original, brillante.  Su poesía es variada en temas y motivos, así como su estilística, como su expresión. Romero muestra una amplia cultura, conocimiento, experiencia, pero al mismo tiempo nos otorga la frescura del descubrimiento, la capacidad de ver el mundo a través de un prisma diferente.

Romero ha viajado mucho, y esto se refleja en sus poemas. El hablante lírico puede estar en Bogotá, Chicago, Venecia u otro lugar en el Egeo. Y así, con toda razón, el viaje ha sido  decisivo para el poeta en su poesía. El constante movimiento, el no parar, el deseo de huir, la realidad y el espíritu, construyen su personalidad.

Los poemas también buscan la base de la poesía misma. "Defiende" su importancia para el mundo, para la verdad, para la preservación de lo humano. Por supuesto, este es el camino doloroso que el poeta a menudo tiene que atravesar. Porque a menudo es "condenado" al dolor perpetuo. Pero también es el dolor de los seres a los que puede aceptar y tolerar.
En la poesía de Romero también encontraremos dimensiones sociales específicas, especialmente las relacionadas con su propio país. Ellas también son una "conversación" con otros miembros de la tripulación en el barco de la poesía, y así rinde homenaje a los maestros, y no oculta sus preferencias de poeta: Celine, Pound, Brodsky, Kavafis, Elitis.

El libro "El poeta de vidrio" es una oportunidad para que el lector búlgaro descubra a un gran poeta, muy original, diverso e inusual. Encontrar uno, que como escribió él mismo en el Diccionario de Definiciones que cierra el libro, es como ser colombiano, " un acto fe ", así lo dijo Borges.

VAGABUNDO

Con la cabeza a pájaros
Ruedo por el mundo
Y así consigo el doble cielo
De la hoja y su contorno

No detengo mi camino
Cuando en el mar
Se perfilan los obenques

De contrario sigo
Y mis pies se llevan huellas
De la arena

Es el viento entonces
Tan metido en la piel
Y en los cabellos

Es el jugo de las frutas
Al abrirse eterno
El paraíso de su carne

Con la cabeza a pájaros
Ruedo por el mundo

 --- 
Katya Atanasova se graduó de Filología Búlgara en la Universidad de Sofía "St. Kliment Ohridski ", especializado en" Estudios culturales y literarios "en NBU. Ha trabajado como conferenciante literaria, observadora literaria del periódico Capitol y luego editora de Capital Light. Fue directora creativa de dos agencias de publicidad, editora en jefe de las revistas EGO y Bulgaria Air. Hay una colección de historias cortas: "Historias inquietas", S., 2006, "Obsidiana". Él es la autora de la obra "Come la manzana". Su historia, Fear of Ankles, traducida por Bogdan Rusev, fue seleccionada para la Mejor Película de Ficción Europea anual por la editorial estadounidense Dalkey Archive Press, que se lanzó a principios de 2014. Es especialista en la Universidad de Sofía y la NBU.   http://kultura.bg/web/author/katya-at/

--------------

NTC ... ENLACES: .
.
.
***  27 de junio, 2017, 7:00 PM, National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria.
--- Армандо Ромеро представя "Поетът от стъкло" *. Armando Romero presenta "El poeta de vidrio".  Стихосбирката „Поетът от стъкло“ - избрана поезия на колумбийския поет Армандо Ромеро е в превод на Ирен Иванчева и Кирил Мерджански, Издателство за поезия ДА. / Армандо Ромеро ще присъства на живо на премиерата. / Актьорът Станислав Кертиков ще прочете стихотворения от книгата. Ще чуем и изпълнение на пианистката Анжела Тошева. / „Фигурата на Армандо Ромеро е представителна за поет и писател, който търси себе си чрез литературата и пътуванията. Поет, писател и ерудит, който обединява различни култури, един космополит, чийто дом е литературата и който се чувства навсякъде у дома си. Подборът ни тук е опит да се отрази многообразната палитра на поетиката на Ромеро. Армандо Ромеро е изключителен ерудит, но и поет създал собствен оригинален стил в резултат на поетическита си ерудиция.”  Ирен Иванчева /// --- Poemario "Poeta de cristal" - la poesía seleccionada poeta colombiano Armando Romero es traducida por Irene Ivancheva y Cyril Merdzhanski, Editorial de la poesía DA. / Armando Romero estará presente en el estreno en vivo. / Actor Stanislav Kertikov leerá poemas del libro. Vamos a escuchar la actuación de la pianista Angela Tosheva. /  "La figura de Armando Romero es representativa del poeta y escritor que está buscando a sí mismos a través de la literatura y los viajes. Poeta, escritor y erudito, que unen distintas culturas, un cosmopolita, cuyo hogar es la literatura y que se siente en todas partes en casa. Nuestra selección aquí es un intento de reflejar la paleta diversa de la poética de Romero. Armando Romero es excepcional erudito, sino también un poeta crea su propio estilo original como resultado de poeticheskita erudición. " Irene Ivancheva  --- ///   The premiere of the selected poems collection "The Poet of Glass " by the Colombian poet Armando Romero will be held in the presence of the author on 27 June at 7 p.m. in Peroto (The quill pen) Literary Club, the National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria. Translators are Irene Ivancheva and Kiril Merjanski, Publishing Poetry House DA (YES). The author will be presented by Irenе Ivancheva and will answer questions from the audience. The edition is bilingual - in Bulgarian and Spanish. The online Artlive TV will broadcast the event; it will be also available to be viewed on record.  / https://www.facebook.com/events/1934157860166045/
.
.
.
VIDEO: PRESENTACIÓN DEL LIBRO


---------------

Publica y difunde: NTC …Nos Topamos Con …